โครงการ Mini English Program (เพชรเมธัง) โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) :::.ประกาศโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
เรื่อง  ผลการสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการ Mini English Program (เพชรเมธัง) ปีการศึกษา 2555
**********************

              ตามที่โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Mini English Program (เพชรเมธัง) ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และดำเนินการสอบเข้าเรียนในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 นั้น มีนักเรียนสอบเข้าเรียนในโครงการได้ตามลำดับดังนี้

1.        เด็กชายจิรัฏฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2.        เด็กหญิงเปสล  บุณยเกียรติ
3.        เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
4.        เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร
5.        เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร
6.        เด็กหญิงณัฐณิชา  กลีบใบ
7.        เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์
8.        เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
9.        เด็กหญิงอมลวรรณ  กระจง
10.        เด็กหญิงแพรวา  กันทะยศ
11.        เด็กชายไกรพล  สุนทรพิพัฒน์กุล
12.        เด็กหญิงรภัสรดา  อภิรักษ์วิสุทธิ์
13.        เด็กหญิงศิริลักษณ์  เวียงนาค
14.        เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา
15.        เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ
16.        เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา
17.        เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ
18.        เด็กชายพงษ์ศิริ  พงษ์ศิริแสน
19.        เด็กชายภาณุทัต  ตาคำ
20.        เด็กหญิงพิมมาดา  เทศทองดี
21.        เด็กหญิงดาราธีร์  แก้วมา
22.        เด็กหญิงภรกัญญา  ถิ่นสุข
23.        เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
24.        เด็กหญิงจิราภา  บำบัด
25.        เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์
26.        เด็กหญิงณัฐณิฌา  เหมืองหม้อ
27.        เด็กหญิงจิดาภา  ขอนเคียน
28.        เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
29.        เด็กชายเกียรติเมธี  วิหก
30.        เด็กชายกษิดิ์เดช  ปัญญาดี
31.        เด็กชายปิยพัทธ์  ยกฉวี
32.        เด็กชายธราเทพ  อินทราทิพย์
33.        เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา
34.        เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศศิริโพธิกุล
35.        เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร
36.        เด็กชายฐปนชล  อินทพงษ์
37.        เด็กชายอนิวัตติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ
38.        เด็กหญิงชญานิศ  ชมภูมิ่ง
39.        เด็กชายเอกชิรวิทย์  เมืองน้อย
40.        เด็กหญิงอภิสรา  ยาใจ
41.        เด็กหญิงภาวิณี  ไม้โคกสูง
42.        เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชุ่มเชย
43.        เด็กชายบุญรักษา  มณีกาศ
44.        เด็กชายพงษพัฒน์  กันหาประกอบ
45.        เด็กหญิงธิดารัตน์  จิโนปง
46.        เด็กชายศุภกฤต  หงษ์โต
47.        เด็กหญิงประภาภรณ์  อนันต๊ะ
48.        เด็กชายโกเมตย์  ศศิสนธิ์
49.        เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง
50.        เด็กหญิงญาณิศา  กาศลังกา
51.        เด็กหญิงแพรวา  บัดติยา
52.        เด็กชายภูริพัฒน์  เผ่าศรี
53.        เด็กหญิงผกาวดี  มีสอง
54.        เด็กหญิงชลดา  แก้วยศ
55.        เด็กหญิงพลอยชมภู  ผาทอง
56.        เด็กชายพุฒิเมธ  นามบุญมี
57.        เด็กชายพีระพล  วงศ์อินทร์
58.        เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์
59.        เด็กชายรชตะ  คำไหว
60.        เด็กหญิงจินดาพร  ทาบุญ
.
บัญชีสำรอง
1.        เด็กชายอนรรฆ  พยุงวิวัฒนกูล
2.        เด็กชายพิธิวัฒน์  กาทองทุ่ง
3.        เด็กหญิงพัชร์ธรา  อินยา
4.        เด็กชายภวิศ  วงศ์ดาว
5.        เด็กชายวรากร  สุกปลั่ง
6.        เด็กชายพิริยะ  แมตเมือง
7.        เด็กชายอัครเดช  สุราษฎร์
8.        เด็กชายปรัชญ์รวี  จันทร์สุข
9.        เด็กชายนันทิกร  ลองเย็น
10.        เด็กชายชนพัฒน์  เต็มดี

       1. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ลำดับที่ 1-60 มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนและลงทะเบียนชำระเงินในวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุม 2  โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ และ      เปิดเรียนภาคฤดูร้อนวันที่ 19 มีนาคม 2555
       2. นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการได้เมื่อมีผู้สละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสิริรัตน์  เขียวประเสริฐโสภา 081-8833108
       3. นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 มีนาคม 2555  เวลา  09.00  น.       ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
                            ประกาศ  ณ  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 
                                                                             (นายสุพจน์  จงสุขวรากุล)
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)